Cennik usług iakta.pl

Regulamin serwisu iAkta.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin Serwisu iakta.pl opracowany przez Firmę Proses Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, posiadającej nr NIP 5222943118 zwaną dalej Wydawcą Serwisu, określa zasady korzystania z serwisu iakta.pl przez Użytkowników.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę Serwisu pod aktualnym adresem URL http://www.iakta.pl oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL, a także pod każdym będącym ich kontynuacją, umożliwiający użytkownikom generowanie dokumentów kadrowych, bądź innych udostępnionych przez Wydawcę Serwisu,
 2. Użytkownik – osoba lub instytucja użytkująca Serwis,
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady korzystania z Serwisu,
 4. Hasło – kod zabezpieczający, ciąg znaków, którego poprawne wprowadzenie uruchamia Serwis,
 5. Login – identyfikator użytkownika podawany podczas rozpoczynania pracy z Serwisem,
 6. Cennik – zestawienie opłat za korzystanie z płatnej części Serwisu,
 7. Partner – osoba lub instytucja pośrednicząca w sprzedaży usług Serwisu,
 8. Pracownik – osoba zatrudniona w Firmie Użytkownika,
 9. Akta - dokumentacja kadrowa Pracownika.
§ 2
Prawa autorskie

Autorem oprogramowania obsługującego Serwis jest Wydawca Serwisu. Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców. Prawa autorskie związane z serwisem iakta.pl podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

§ 3
Dane osobowe

Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:

 1. są one zgodne z prawdą,
 2. wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę Serwisu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm..),
 3. zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Wydawcę Serwisu z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa,
 4. podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Wydawca Serwisu z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa,
 5. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Wydawcy Serwisu z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, lub na adres e-mail info@iakta.pl
 6. Usunięcie przez Wydawcę Serwisu na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.
 7. Wydawca Serwisu zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczany w Internecie informacji.
 8. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Wydawcę Serwisu danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.
 9. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Wydawcę Serwisu mechanizmu „Cookies" do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies" stanowią informację umieszczana w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies" stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies" wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z serwisu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Serwisu.
 10. Dane, o których mowa w pkt. od 2 do 9 dotyczą klientów Serwisu. Nie dotyczą osób zatrudnionych w firmie Użytkownika. Wydawca Serwisu nigdy nie będzie gromadził, przetważał czy udostępniał danych osób zatrudnionych w firmie Użytkownika.
§ 4
Warunki korzystania z serwisu

W ramach świadczenia usługi elektronicznej Wydawca Serwisu udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze oraz dostarcza oprogramowanie w celu generowania dokumentów kadrowych poprzez przeglądarkę stron internetowych na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu w formie podstawowej jest bezpłatne. Za dostęp do poszczególnych dokumentów Wydawca Serwisu pobiera opłatę zgodną z Cennikiem.

W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania się w serwisie jako użytkownik oraz do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniem jego postanowień. Zarejestrowanie się przez użytkownika poprzedzające możliwość korzystania z Serwisu wymaga podania danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w Serwisie zapisów. Użytkownik rejestrując swoich pracowników umożliwia im lub osobiście uzupełnia dane osobowe niezbędne do realizacji usługi. Użytkownik rejestruje Pracownika w bazie danych Firmy poprzez dodanie adresu email Pracownika lub uzupełnieniu wszystkich danych w kwestionariuszu osobowym Pracownika.

Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu, informacje o naruszeniach przez użytkowników Serwisu Regulaminu, pomysły w zakresie poprawienia funkcjonalności Serwisu można zgłaszać do Wydawcy Serwisu na adres e-mail info@iakta.pl lub listownie na adres Proses Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa.

Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu. Rezygnację, o której mowa w zdaniu poprzednim użytkownik powinien zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail info@iakta.pl lub listownie na adres Proses Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa

§ 5
Odpowiedzialność

Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu iAkta.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów i ich dostępności przez całą dobę. Wydawca Serwisu nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu iAkta.pl ze względów technicznych.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacje w pełni zasady, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Wydawca Serwisu ani żaden pracownik, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny iAkta.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca Serwisu został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

§ 6
Zmiana regulamin

Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wcześniejszego powiadomienia użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwila wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwilą opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na taki sposób wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.

Regulamin obowiązuje od 1 czerwiec 2011 r.